Category Archives: Thủ thuật

Tracking on smartphone: advertising ID, device fingerprint, cookie, SDK

Các app/công ty track người dùng thông qua smartphone như thế nào? 1. Thông qua Advertising ID: Trên mỗi smartphone đều có ads ID (Ios: IDFA – identifier for advertisers , Android: AAID – Android Advertising ID). Các app có thể sử dụng mã nhận dạng này để theo dõi người dùng.  – Mã nhận […]

Macbook keyboard issues

Macbook keyboard

Macbook keyboard bị lỗi phím hoặc bộ gõ tiếng Việt mặc định bị lỗi:  – Remove bộ cài tiếng Việt mặc định => cài Gotiengviet thay thế – bàn phím ngoài Logitech (external keyboard) bị switch giữa phím “command” và “option” so với bàn phím mặc định của Mac => swap hai phím này với […]

Browser fingerprinting and ways to change it

1. Your browser fingerprint can reflect: the User agent header the Accept header the Connection header the Encoding header the Language header the list of plugins the platform the cookies preferences (allowed or not) the Do Not Track preferences (yes, no or not communicated) the timezone the screen resolution and its color depth => Javascript […]

Sử dụng Indirect với Sum

SUM(INDIRECT(“‘”&B3&”‘!C5:C100”)) explanation:  “‘” –> an apostrophe (red) between the quotes – to handle sheet names that contain space(s) & –> to concatenate B3 –> cell that contains the sheet name & –> to concatenate “‘!C5:C100” –> apostrophe; exclamation mark ! ; range Ref: https://www.mrexcel.com/board/threads/sum-with-sheet-names-as-a-variable-instead-of-manually-provided-text.1027982/  

Vlookup với left() cho kết quả #N/A

Vlookup and left function

Issue: Khi sử dụng Vlookup với left() trong Google sheet hoặc Excel trả về kết quả #N/A mặc dù trong bảng target data có data cần tìm Trong ảnh trên, nếu chỉ sử dụng left(), số 25258 được coi là 1 string và google sheet tự động căn trái. Còn với hàm “–left()” trả kết […]

Account lockout policy – Windows 10

Account lockout policy Windows 10

1. Check details of lockout policy and password policy in windows 10 Access by command: secpol.msc How to check details about lockout policy, password policy:  + Lockout policy: Location: Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Account Lockout Policy. option:  . Account lockout threshold: 0 => no limit on number of failed login (brute force ok) + Password […]

Đổi port Remote Desktop

Mặc định Remote Desktop sẽ connect vào cổng 3389 (default port). i Để có thể thay đổi cổng này, chúng ta cần sửa như sau: Start the registry editor. (Type regedit in the Search box.) Navigate to the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp Find PortNumber Click Edit > Modify, and then click Decimal. Type the new port number, and […]

Macbook pro không khởi động dù pin vẫn tốt

Issue: Macbook pro 2017 không khởi động được dù battery ở trạng thái normal. Khi cắm điện thì khởi động được nhưng rút điện là tắt dù pin sạc đầy.  Solution:  Tình trạng này chủ yếu là do hệ thống SMC (system management controller) bị lỗi và cần reset lại. Các bạn có thể thử […]