Category Archives: Thủ thuật

Sử dụng Indirect với Sum

SUM(INDIRECT(“‘”&B3&”‘!C5:C100”)) explanation:  “‘” –> an apostrophe (red) between the quotes – to handle sheet names that contain space(s) & –> to concatenate B3 –> cell that contains the sheet name & –> to concatenate “‘!C5:C100” –> apostrophe; exclamation mark ! ; range Ref: https://www.mrexcel.com/board/threads/sum-with-sheet-names-as-a-variable-instead-of-manually-provided-text.1027982/  

Vlookup với left() cho kết quả #N/A

Vlookup and left function

Issue: Khi sử dụng Vlookup với left() trong Google sheet hoặc Excel trả về kết quả #N/A mặc dù trong bảng target data có data cần tìm Trong ảnh trên, nếu chỉ sử dụng left(), số 25258 được coi là 1 string và google sheet tự động căn trái. Còn với hàm “–left()” trả kết […]

Account lockout policy – Windows 10

Account lockout policy Windows 10

1. Check details of lockout policy and password policy in windows 10 Access by command: secpol.msc How to check details about lockout policy, password policy:  + Lockout policy: Location: Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Account Lockout Policy. option:  . Account lockout threshold: 0 => no limit on number of failed login (brute force ok) + Password […]

Đổi port Remote Desktop

Mặc định Remote Desktop sẽ connect vào cổng 3389 (default port). i Để có thể thay đổi cổng này, chúng ta cần sửa như sau: Start the registry editor. (Type regedit in the Search box.) Navigate to the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp Find PortNumber Click Edit > Modify, and then click Decimal. Type the new port number, and […]

Macbook pro không khởi động dù pin vẫn tốt

Issue: Macbook pro 2017 không khởi động được dù battery ở trạng thái normal. Khi cắm điện thì khởi động được nhưng rút điện là tắt dù pin sạc đầy.  Solution:  Tình trạng này chủ yếu là do hệ thống SMC (system management controller) bị lỗi và cần reset lại. Các bạn có thể thử […]

Sửa file hosts trên mac và windows

Sửa file hosts trên Mac và Windows

Cách sửa file hosts trên Mac & Windows (có thể dùng để test web mà không ảnh hưởng đến production site – chặn truy cập 1 site nào đó trên máy tính…) 1. Trên Mac:  + mở terminal  + Sử dụng lệnh: sudo nano /private/etc/hosts => nhập password máy + nhập ip & domain vào […]