1. VPSSIM nhận sai địa chỉ IP của VPS sau khi phục hồi backup hoặc thay đổi IP VPS

Sau khi bạn phục hồi backup VPS sang một VPS khác hoặc thay đổi địa chỉ IP VPS. Bạn phải thay đổi cấu hình config VPSSIM trong /home/vpssim.conf  . Hay thay địa chỉ IP mới thay cho địa chỉ IP cũ vào dòng serverip="xxx.xxx.xxx.xxx"

2. Chỉnh xong config.php chính xác nhưng khi cài đặt báo lỗi kết nối DATABASE

Lỗi này xuất hiện do Zend Opcache đang được bật. Bạn hãy clear opcache php sau khi edit bất kỳ file php nào nhé !

Lưu ý: Zend Opcache nên được bật để VPS có hiệu suất tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *