Issue:

Lỗi critical error khi sử dụng wordpress khá thường gặp và có nhiêu nguyên nhân khác nhau như xung đôt giữa plugin với theme, lỗi tương thích php, lỗi tương thích wordpress (vào thời điểm 06/22, wordpress 5.8 đang găp lỗi search và cần update lên wordpress 6.0 mới hết).

Cách xử lý:

Bât chế độ debug lên (wp-debug hoăc chế độ debug của php) hoặc sử dụng plugin wp-staging để tạo stage site. Sau đó, xem log lỗi và search lỗi để tìm lịch sử xử lý của các dev khác trên wordpress/stackoverflow…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *