Issue: 

Khi viết script với Google apps script, script sẽ được gắn tự động vào một defautl GCP project. Một số chức năng sẽ bị hạn chế như: 

+ script sử dụng trigger là post/get request => khi nhận được request, script sẽ tự động thực thi ở server side => nếu script bị error, không thể debug bằng logger.log

+ không publish thành add-on trên Google Workspace Marketplace được…

Solution: 

Switch script từ default GCP sang standard GCP project

Chú ý: sau khi switch, default GCP project bị xoá => không switch back được 

Cách switch từ default GCP sang standard GCP:

+ mở script muốn chuyển => Project setting => Google Cloud Platform (GCP) project => change project

Sau khi switch sang standard GCP, chúng ta có thể xem được log event khi script được trigger bởi post/get request và thực thi tại server:

* Use case:

Woocommerce sử dụng webhook bắn data sang google script. Tuy nhiên, script không thực thi => cần kiểm tra Google cloud logging => Thường do authorization

Sau khi switch sang standard GCP, chúng ta có thể xem được log event khi script được trigger bởi post/get request và thực thi tại server:

Google script error

Leave a Reply

Your email address will not be published.