Issue:

Khi sử dụng Vlookup với left() trong Google sheet hoặc Excel trả về kết quả #N/A mặc dù trong bảng target data có data cần tìm

Trong ảnh trên, nếu chỉ sử dụng left(), số 25258 được coi là 1 string và google sheet tự động căn trái. Còn với hàm “–left()” trả kết quả 25285, kết quả này được coi là 1 number và được căn phải.

Nguyên nhân:

Hàm left() trả kết quả là 1 string, dù data gốc có là number thì khi vlookup 1 string trong bảng data gồm các number sẽ cho ra kết quả #N/A. 

Cách giải quyết:

Thêm vào hàm left() như sau:  từ Left() => – -Left()

Khi thêm vào “- -” vào trước Left(), kết quả được hiểu là 1 number.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *