1.Nginx log gồm có:

+ Access log: có thể chia ra theo từng domain (/home/domain/logs)

+ Error log

2. Lệnh đọc log: 

– Tail -f access.log: hiển thị 10 dòng cuối của access log (sử dụng khi đang ở trong thư mục chứa log)

– Cat error.log: hiển thị toàn bộ nội dung error log

– Tail -50 filename: hiển thị 50 dòng cuối cùng của log

3. Cách tắt, bật log trong Nginx: 

Bật/tắt log trong file Nginx.conf hoặc file conf của domain:

4. Tạo shell script gửi email cảnh báo khi CPU usage > threshold:

*/5 * * * * /usr/bin/cat /proc/loadavg | awk '{print $1}' | awk '{ if($1 > 80) printf("Current CPU Utilization is: %.2f%\n"), $0;}' | mail -s "High CPU Alert" example@gmail.com

Output: Current CPU Utilization is: 80.40%

tham khảo: https://www.2daygeek.com/linux-shell-script-to-monitor-cpu-utilization-usage-and-send-email/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *