Category Archives: Server

Tạo mới SSL với LetsEncrypt

letsencrypt SSL vpssim

Issue: + Bash script VPSSIM bị lỗi, không cấp/gia hạn SSL letsencrypt được nữa => cần sử dụng một phương thức khác để cấp SSL Letsencrypt cho website. + Chú ý: trước khi làm nên backup lại web hoặc backup toàn bộ vps. Cách xử lý: Sử dụng Certbot client (thực hiện trên Centos & […]