Các câu lệnh Centos 7 thường dùng:

1. Restart server:
systemctl restart network

2. Rename file:
mv file1.txt file2.txt

3. Xóa file: 

rm nixcraft.txt

4. Reload Nginx:
service nginx reload

5. Xem dung lượng ổ cứng:
df -h

với -h: hiển thị dung lượng ổ cứng với định dạng có thể đọc được (human-readable format)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *