1. Lợi ích của http2:

Http2 được sử dụng qua giao thức https với khả năng tăng tốc độ load cho website:

+ Cho phép load đồng thời các tài nguyên web qua 1 connection

+ Cho phép tải các tài nguyên ưu tiên để hiển thị website đến người dùng nhanh nhất và nhiều lợi ích khác …

2. Cách bật https cho Nginx:

Cách bật http2 cho Nginx rất đơn giản, chỉ cần sửa nginx.conf hoặc file cấu hình vhost (domain.conf) – tuỳ theo cách cấu hình web server:

Chúng ta cần thêm vào block server (phần cấu hình SSL) như sau:

Cấu hình mặc định:

listen 443 ssl;

Cần thêm như sau:

listen 443 ssl http2;

3. Cách kiểm tra: 

Bật developer tool => tab “Network” => bật “protocol” & reload lại website (disable cache) => Nếu protocol hiện h2 là ok

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *