Issue:

có thời điểm server bị full dung lượng dẫn đến một số tính năng không chạy được nữa. Lúc đó chúng ta cần tìm danh sách những file & thư mục làm đầy dung lượng server để lựa chọn phương án xóa/giữ phù hợp.

Solution:

1. Xem dung lượng free của VPS:

sử dụng lệnh df: 

df -h: hiển thị dung lượng & dung lượng đã sử dụng của VPS

2. Tìm file & thư mục lớn nhất trong Linux:

Tìm 5 thư mục lớn nhất trong thư mục hiện tại: du -a | sort -n -r | head -n 5

Tìm 5 file lớn nhất trong thư mục “home”: du -a /home | sort -n -r | head -n 5

Với cú pháp cụ thể như sau: 

du: lệnh xem dung lượng file

a: hiển thị tất cả file và folder

sort: sắp xếp 

-n: so sánh dựa trên giá trị số học

-r: duy trì trật tự sắp xếp kết quả

head: đưa ra kết quả phần đầu của file

-n: hiển thị n dòng đầu tiên

3. Xóa các file không cần thiết:

Để xóa hàng loạt file, ta có thể sử dụng câu lệnh rm kết hợp với regular expression như sau: 

rm *.pdf

với * có thể thay thế cho cụm từ lặp đi lặp lại trong file backup unecessary (nguyên nhân hay gây ra lỗi full disk space)

Chú ý: Với dlemp, có thể vào menu 26) tools => 8) low disk space warning, để xem free disk space.

Leave a Reply

Your email address will not be published.