Nguyên nhân gây lỗi 404 not found ở tất cả các trang, trừ trang chủ – Nginx rewrite lại đường dẫn

Giải pháp

Dể xử lý lỗi này trên nginx, bạn cần có quyền truy cập ssh vào server hoặc các quyền tương đương để sửa lại file cấu hình của Vhost Nginx. File cấu hình nginx mặc định thường ở tại vị trí sau: /etc/nginx/conf.d/domain.conf Bạn truy cập  đến block server của vhost  và tạo thêm  cấu hình sau:

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args ;
}

Sau đó bạn tiến hành  kiểm tra lại  cú pháp/ cấu hình xem  có lỗi nào xuất hiện không, nếu không có lỗi bạn có thể tiến hành reload lại nginx để nhận vhost mới: nginx -t Reload Nginx nginx -s reload Như vậy là bạn đã xử lý hoàn tất lỗi 404 do Nginx rewrite đường dẫn gây ra error 404.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *