Issue:

Google authenticator plugin báo lỗi “Google authenticator code is incorrect or has expired” khi đăng nhập vào wordpress dù nhập đúng code.

Google authenticator error
Google authenticator error

Nguyên nhân:

Do server bị sai giờ so với giờ hệ thống global UTC time.

Cách kiểm tra giờ với Centos 7 – sử dụng lệnh “date” hoặc “timedatectl”

Cách xử lý:

Đồng bộ tự động Centos 7 với với remote NTP server (NTP: Network Time Protocol) qua các bước như sau:

– Install ntp: yum install ntp -y

– start service and add it to startup:

systemctl start ntpd.service

systemctl enable ntpd.service

– check the service is running or not:

service ntpd status

Ref:

– http://woshub.com/centos-set-date-time-timezone-ntp/

– https://dhanendranrajagopal.me/technology/error-the-google-authenticator-code-is-incorrect-or-has-expired/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *