1. Xem version python:

+ Mac: python -V

Note: python 2 và python 3 có thể cùng cài trên máy => check python 3: python3 –version

+ Windows: open python app => phiên bản sẽ xuất hiện.

2. Open and quit python:

+ Open python 2: pytho

+ Open python 3: python3

+ Quit: Quit()

3. Python 3 vs  Python 2:

+ Change from a statement to a function: print”hello” => print(“hello”)

+ Python 2: làm tròn phép tính về giá trị số nguyên gần nhất (VD: 5/2 => 2) trong khi Python 3 trả về giá trị chính xác: 5/2  = 2.5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *