Issue:

TTFB tăng cao. Một trong những cách để giảm TTFB là tối ưu file configuration Nginx (đối với những bạn có quyền access nhóm file này)

Solution

1. Check nginx configuration:

check bằng lệnh “nginx – T” => xem cấu hình nginx hiện tại => sau đó tối ưu theo các tip dưới đây

2. Tối ưu

+ Enable HTTP/2 or HTTP/3 & QUIC on Nginx

 

+ Enable SSL session cache

+ Disable SSL session tickets

+ Enable OCSP Stapling

+ Reduce SSL buffer size

Ref: https://haydenjames.io/nginx-tuning-tips-tls-ssl-https-ttfb-latency/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *