Category Archives: Uncategorized

Tối ưu Nginx configuration

Issue: TTFB tăng cao. Một trong những cách để giảm TTFB là tối ưu file configuration Nginx (đối với những bạn có quyền access nhóm file này) Solution 1. Check nginx configuration: check bằng lệnh “nginx – T” => xem cấu hình nginx hiện tại => sau đó tối ưu theo các tip dưới đây […]