Category Archives: Ebay

Ebay: “Please check your payment details or use a different payment option.”

Issue: + Bị từ chối thanh toán đơn hàng và thông báo “Please check your payment details or use a different payment option” hiện lên mặc dù tất cả các thông tin thanh toán đều chính xác (số thẻ, ngày, tên, cvv, billing add…). + Khi kiểm tra với ngân hàng thì các giao dịch […]

Tracking on smartphone: advertising ID, device fingerprint, cookie, SDK

Các app/công ty track người dùng thông qua smartphone như thế nào? 1. Thông qua Advertising ID: Trên mỗi smartphone đều có ads ID (Ios: IDFA – identifier for advertisers , Android: AAID – Android Advertising ID). Các app có thể sử dụng mã nhận dạng này để theo dõi người dùng.  – Mã nhận […]

Browser fingerprinting and ways to change it

1. Your browser fingerprint can reflect: the User agent header the Accept header the Connection header the Encoding header the Language header the list of plugins the platform the cookies preferences (allowed or not) the Do Not Track preferences (yes, no or not communicated) the timezone the screen resolution and its color depth => Javascript […]