Issue:
+ Bị từ chối thanh toán đơn hàng và thông báo “Please check your payment details or use a different payment option” hiện lên mặc dù tất cả các thông tin thanh toán đều chính xác (số thẻ, ngày, tên, cvv, billing add…).
+ Khi kiểm tra với ngân hàng thì các giao dịch này đều sau khi được thực hiện thì bị hoàn trả lại trong vòng 1-2 phút sau đó.
=> Thực tế Ebay đã đặt block với account ebay này.

Solution: 
+ Khoảng 24-36 giờ sau thử lại, có một số act đã thực hiện được thanh toán được
+ Mở tài khoản Paypal & thực hiện thanh toán qua paypal
+ Update phone number
+ Xóa thông tin thanh toán và add lại thông tin thanh toán
+ Đổi sang trình duyệt mới.
+ Gọi ebay support yêu cầu gỡ block. 

Chú ý:

khi tạo act ebay mới, cần dùng bộ info hoàn toàn mới: email – phone no – pc – phone device – pw mới (tạo random là hợp lý nhất)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *