1. Căn giữa iframe:

cách tốt nhất và đơn giản hơn để căn giữa iframe trên trang web của bạn là:

<p align="center"><iframe src="https://domain" width=500 height="500"></iframe></p>

trong đó chiều rộng và chiều cao sẽ là kích thước của iframe trong trang html của bạn.

2. Căn giữa image:

vh – Viewport Height: 1 vh = 1% chiều cao của khung nhìn

vw – Viewport Width: 1vw = 1% chiều rộng khung hình

vmin – Viewport Minimum: 1vmin = 1% của kích thước nhỏ hơn của khung nhìn (so giữa chiều cao và chiều rộng của viewport)

vmax – Viewport Maximum: 1 vmax = 1% chiều cao của khung nhìn theo giá trị lớn hơn giữa chiều cao và chiều rộng

VD: style = “max-width: 80vw; max-height: 80vh”

Ref: https://stackoverflow.com/questions/56045166/css-automatically-resize-image-to-fit-on-screen-without-javascript

3. Hai cách viết CSS:

– Inline CSS cho một phần từ html cụ thể:
<h1 style=”color:blue;”>A Blue Heading</h1>
– Viêt tất cả CSS vào file css rồi include vào file html:

Leave a Reply

Your email address will not be published.