Issue:

Khi sử dụng các Search engine để kiểm tra nội dung hiển thị của sản phẩm/blog trên các công cụ tìm kiểm, các search engine có thể báo thiếu một số trường như “Brand”, “Product ID”, “MPN”, “GTIN”, “Review”… 

Schema: 

Để khắc phục các cảnh báo này của search engines, chúng ta cần thêm vào schema markup (Structured data markup)

Solution: 

Có 2 phương thức để thêm các trường còn thiếu vào schema: 
+ Sử dụng plugin như Customer reviews for woocomerce, Yoast Wocommerce seo…

+ Manual: tự thêm code như sau: 
B1. Thêm attribute “hãng” hoặc “hãng” trong phần thuộc tính của Woocommerce. Sau khi thêm thuộc tính xong, bạn thêm các giá trị – là các thương hiệu sản phẩm mà bạn muốn hiển thi trong kết quả tìm kiếm của các máy tìm kiếm. 

B2: Sau khi hoàn thành việc cấu hình thuộc tính, bạn thêm đoạn code sau vào functions.php để gán giá trị thuộc tính vừa tạo vào giá trị “Brand” trong schema. Như vậy, với các sản phẩm của các thương hiệu khác nhau, Woocommerce tự thêm thương hiệu tương ứng vào. 
function structured_data_product ($data) {
global $product;
$data['brand'] = $product->get_attribute('pa_hang') ? $product->get_attribute('pa_hang') : null;
$data['mpn'] = $product->get_sku() ? $product->get_sku() : null;
$data['id'] = $product->get_id() ? $product->get_id() : null;
return $data;
}
add_filter( 'woocommerce_structured_data_product', 'structured_data_product' );

Leave a Reply

Your email address will not be published.