Sử dụng indirect kết hợp với vlookup, index – match để tìm kiếm data trong các sheet khác nhau tương ứng với dữ liệu người dùng nhập vào

VLOOKUP(A2,INDIRECT(G2&”!A:V”),15,0)

với G2: là giá trị tham chiếu của ô G2 sẽ được sử dụng để tìm sheet name. 

Ref: https://www.excelforum.com/excel-formulas-and-functions/908023-vlookup-with-sheet-name-as-cell-reference.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.