Macbook keyboard bị lỗi phím hoặc bộ gõ tiếng Việt mặc định bị lỗi: 
– Remove bộ cài tiếng Việt mặc định => cài Gotiengviet thay thế
– bàn phím ngoài Logitech (external keyboard) bị switch giữa phím “command” và “option” so với bàn phím mặc định của Mac => swap hai phím này với bàn phím Logitech: https://apple.stackexchange.com/questions/225089/swap-cmd-and-alt-only-on-external-keyboard 
– Mặc định tổ hợp phím để switch giữa các app của Mac không phải là “Command” + “Tab” => cần chỉnh “system preferences => keyboard => Move focus to active or next windows”
– Phím không nhạy hoặc bị liệt: test bằng “show keyboard viewer” => nếu bị liệt thi sử dụng binh xịt vệ sinh hoặc map sang phím khác với “key modifiers”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *