Issue:

Mỗi khi update application viết bằng Google apps script, web app url sẽ thay đổi => Cần cập nhật các 3rd application để có thể sử dụng bản code apps script mới nhất, khá mất thời gian. 

Solution:

Nếu muốn giữ nguyên web app url (đã hard code ở 3rd application), chúng ta cần chọn update existing deployment (không chọn “New deployment” ở menu => nếu chọn “New deployment” => web app url sẽ thay đổi), cụ thể như sau: 

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa/update code trong script editor, chúng ta update theo trình tự:

1. Chọn “Manage deployments”
2. Lựa chọn your existing deployment
3. Chọn edit / pencil button
4. Chọn Version dropdown
5. Chọn “New version” trong list dropdown đổ xuống
6. Chọn “Deploy” 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *