Hướng dẫn cài đặt, thiết lập, xem, chỉnh sửa cron job trên Centos giúp tự động hóa công việc của server admin. 

1. Update hệ thống: 

sudo yum update

Nên update hệ thống server trước khi cài đặt cron

2. Kiểm tra phiên bản cron đang cài đặt:

sudo rpm -q cronie

3. Cài cron: 

sudo yum install cronie

4. Kiểm tra trạng thái cron

sudo systemctl status crond.service

5. Cấu hình cronjob

sudo cat /etc/crontab

Cấu trúc câu lệnh cron:

phút giờ ngày tháng ngày-trong-tuần user câu lệnh

Ex: 0 0 * * * root /sample_command >/dev/null 2>&1 => lệnh này được thực hiện vào 24h mỗi ngày trong tuần

Chú ý: 

để exit cron (default editor là vim, cần sử dụng lệnh sau: 

+ exit without saving: :q!<Enter>

+ save and exit: :q<Enter>

6. Restart Cron

Sau mỗi khi thay đổi lệnh cronjob, cần restart lại cron theo lệnh sau: 

sudo systemctl restart crond.service

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *