Cách sử dụng Get Range trong Google Apps script:

Phương thức GetRange được sử dụng với câu lệnh như sau:
getRange(row, column, optNumRows, optNumColumns)

Ví dụ hình dưới: GetRange(8,5,6,4) với range được bắt đầu từ dòng 8, cột 4, cộng thêm 6 row từ dòng 8, cộng 4 cột từ cột E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *