OA Access token: Official Account Access Token (Hạn sử dụng: 1 năm): Là mã truy cập do Admin của Officlal Account cấp cho Ứng dụng để Ứng dụng có quyền đại diện OA gọi các API nhằm mục đích hỗ trợ quản lý và chăm sóc khách hàng (người quan tâm) trên Officlal Account . Các API khi được gọi sẽ trừ vào hạn mức cho phép (số lần gọi API trong 1 khoảng thời gian) của Officlal Account .

Bạn cần có Official Account Access Token khi gọi Official Account API, Store API và Article API.

XRateLimitLimit là tổng số lệnh ứng dụng được gọi API tính theo phút

XRateLimitRemain là số lệnh gọi còn lại mà ứng dụng được gọi API tính theo phút, khi số này bằng 0 có nghĩa là ứng dụng của bạn đã đạt tới giới hạn gọi API.

URL:

Article API: Tạo bài viết https://openapi.zalo.me/v2.0/article/create?access_token=<ACCESS_TOKEN>

Shop API: 

+ danh sách sản phẩm: https://openapi.zalo.me/v2.0/store/product/getproductofoa?access_token=ACCESS_TOKEN&offset=0&limit=10 //tối đa 50

+ Lấy chi tiết sản phẩm: https://openapi.zalo.me/v2.0/store/product/getproduct?access_token=ACCESS_TOKEN&id=product_id

+ Tạo sản phẩm: https://openapi.zalo.me/v2.0/store/product/create?access_token=ACCESS_TOKEN //Một cửa hàng chỉ có thể tạo tối đa 2000 sản phẩm.

+ Cập nhật sản phẩm: https://openapi.zalo.me/v2.0/store/product/update?access_token=ACCESS_TOKEN

+ Xóa sản phẩm: https://openapi.zalo.me/v2.0/store/product/remove?access_token=ACCESS_TOKEN

+ Tìm kiếm sản phẩm của Shop: https://openapi.zalo.me/v2.0/store/product/search?access_token=ACCESS_TOKEN&offset=0&limit=10&code=123 //code: SKU sản phẩm, limit tối đa 50

Có 2 cách để lấy Official Account Access Token:

Cách 1: Sử dụng cho platform/partner xây dựng ứng dụng sử dụng cho nhiều merchant.

Bước 1: Cấu hình Official Account Callback Url trong phần setting của Official Account liên kết với Ứng dụng.

Sau khi admin của Official Account đồng ý cấp mã truy cập. Phía Zalo sẽ redirect về Official Account Callback Url (Có thể hiểu là gửi một http get request đến OA Callback Url của bạn) để bạn có thể lấy được access_token trong parameters của request. 

Bước 2: Bạn hãy gửi đường dẫn dưới đây đến Admin của Official Account để xin cấp mã truy cập Official Account đó:
https://oauth.zaloapp.com/v3/oa/permission?app_id=<APP_ID>&redirect_uri=<OFFICIAL_ACOUNT_CALLBACKURL>

Tham số Ý nghĩa
app_id Là Id của ứng dụng của bạn.
redirect_uri Là đường dẫn được cấu hình tại phần setting của Official Account đang liên kết với Ứng dụng của bạn

Trong đó:

Đường dẫn này sẽ mở ra trang cấp quyền cho ứng dụng.

Bước 3: Sau khi người dùng chọn Official Account muốn cấp quyền và nhấn “Cho phép”. Trình duyệt sẽ redirect về Official Account Callback Url của Official Account đang liên kết với Ứng dụng (Có thể hiểu là OA Callback Url của bạn sẽ nhận được một http get request) và kèm theo parameter access_token và oaId để lưu trữ và sử dụng.

Ví dụ:

Nếu OA Callback Url của bạn là: https://yourdomain.com/abc

Http get request sẽ gọi đến OA Callback Url là:

Trong đó:

Tham số Ý nghĩa
access_token Là mã truy cập bạn có thể dùng để gọi Official Account API, Shop API và Article API
oaId Id của Official Account đã cấp quyền cho Ứng dụng

Cách 2: Sử dụng tool API Exproler

*Chú ý: Để lấy được access_token bằng cách này bạn phải thỏa các điều kiện sau

  • Tài khoản của bạn phải có quyền admin của OA muốn lấy access_token.
  • Tài khoản của bạn phải có quyền admin của ứng dụng (app) dùng để lấy access_token.

Nếu chưa có OA và app của Zalo, bạn có thể tạo mới tại trang https://developers.zalo.me.

Dưới đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn hãy vào phần Công cụ & Hỗ trợ > API Explorer trên trang developer.

Bước 2: Chọn Ứng dụng:

Bước 3: Chọn Official Account:

Bước 4: Trong cửa sổ vừa hiện ra chọn ô “Đồng ý…“và chọn “Cho phép“:

Bước 5: Nhấn copy để sao chép access_token:

Khi đã có access_token bạn có thể sử dụng các api sau:

  • Official Account API: Hỗ trợ bạn quản lý và tương tác với người quan tâm. Bạn có thể gửi tin nhắn text, hình ảnh, cấu hình menu của OA…
  • Store API: Cung cấp cho bạn các công cụ để quản lý sản phẩm, đơn hàng của cửa hàng trên zalo shop.
  • Article API: Cho phép bạn tạo ra các bài viết, chia sẻ các bài viết tời người dùng.

Ref: https://developers.zalo.me/docs/api/official-account-api/phu-luc/official-account-access-token-post-4307