Để xem file log trên CentOs chúng ta thường sử dụng more hoặc tail hoặc less.

more -f /var/log/secure

tail -n 30 /var/log/secure(xem 30 dòng đầu của log, cách này mình hay dùng)