Xây dựng hệ thống web tốc độ cao, ~ 0 downtime như sau: 

  1. Load balancer
  2. Varnish cache: sử dụng mô hình SSL termination proxy để sử dụng cho SSL – Varnish cache nội dung page lên ram và ngay lập tức trả kết quả cho người dùng khi có yêu cầu mà không cần thông qua PHP hay MySQL xử lý => tối ưu trải nghiệm người dùng với các hệ thống lớn.
  3. Memcache – tích hợp sẵn trong bash script (VPSSIM/HOCVPS). 
  4. Tùy theo khách hàng mục tiêu => chặn bot bẩn & users từ những quốc gia không nằm trong mục tiêu, giảm nguy cơ an ninh.