Quản lý việc xử lý đơn hàng trong Woocommerce để tối ưu quy trình đặt hàng, giảm thời gian chờ của khách hàng khi đặt hàng: 
Quy trình xử lý đơn hàng của Woocommerce: 

+ Pending: Woo đã nhận đơn hàng nhưng đơn hàng chưa thanh toán => Tồn kho giữ nguyên
+ Failed: Đơn hàng không được thanh toán
+ Processing: Đơn hàng được đặt và hoàn thành thanh toán => Tồn kho đã được giảm => Đơn hàng được chuyển sang trạng thái chờ xử lý & ship hàng. 
+ On Hold: Đơn hàng đã được nhận, tồn kho đã giảm nhưng khách hàng chưa hoàn thành thanh toán. 
+ Completed: Đơn hàng hoàn thành & không cần xử lý thêm. 
+ Canceled: Đơn hàng bị huỷ => Tồn kho tăng trở lại => Không cần xử lý gì thêm