Rss feed được sử dụng để cung cấp các bài mới của website cho người đọc. Tuy nhiên nếu không dùng chức năng này, bạn nên vô hiệu hóa nó để làm gọn phần <head> bằng cách sau: 

1. Sử dụng plugin như perfmatters

2. Sử dụng code thêm vào functions.php: 

Code để vô hiệu hóa RSS feed: 

function itsme_disable_feed() {
wp_die( __( 'No feed available, please visit the <a href="'. esc_url( home_url( '/' ) ) .'">homepage</a>!' ) );
}

add_action('do_feed', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2_comments', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom_comments', 'itsme_disable_feed', 1);

Code để xóa link feed trong phần head của source code: 

remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 );
remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 );

Ghi chú: Nhớ backup funtions.php để nếu theme bị lỗi thì khôi phục lại. 

source: https://kinsta.com/knowledgebase/wordpress-disable-rss-feed/