WordPress RSS feed được sử dụng để cung cấp các bài mới của website cho người đọc. Tuy nhiên nếu không dùng chức năng này, bạn nên vô hiệu hóa nó để làm gọn phần <head>. Nếu thêm code không đúng cách sẽ tạo ra lỗi error 5xx và gây ra hiệu ứng xấu lên SEO của site (có thể bị Google hạ ranking site).

Để tránh error 5xx, bạn có thể thực hiện như sau:

1. Sử dụng code thêm vào functions.php: 

Bạn vào filemanager của host, tìm đến functions.php (của theme đang sử dụng) và thêm đoạn code sau vào functions.php. Code để vô hiệu hóa RSS feed: 

function itsme_disable_feed() {
wp_die(
    __('No feed available, please visit our <a href="'. get_bloginfo('url') .'">homepage</a>!'),
    'No feed available',
    array('response' => 200)
  );
}

add_action('do_feed', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2_comments', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom_comments', 'itsme_disable_feed', 1);

Code để xóa link feed trong phần head của source code: 

remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 );
remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 );

Ghi chú: Nhớ backup funtions.php để nếu theme bị lỗi thì khôi phục lại. 

2. Sử dụng plugin như perfmatters

Cách này khá đơn giản, chỉ cần add plugin và bật các tùy chọn.