Sử dụng chức năng thêm parked domain của vpssim và kiểm tra xem file vhost đã được sửa chưa: 

VPSSIM sẽ edit vhost của vpssim.com – /etc/nginx/conf.d/vpssim.com.conf

thay đoạn này:

CODE: SELECT ALL

 ...
....
	index index.php index.html index.htm;
    	server_name vpssim.com;
....
....

thành :

CODE: SELECT ALL

 ....
.....
	index index.php index.html index.htm;
    	server_name vpssim.com domain2.com;
.....
....

Chính vì vậy, nếu muốn thêm 2 hoặc 3 park domain, ta chỉ cần edit lại như sau:

CODE: SELECT ALL

 	index index.php index.html index.htm;
    	server_name vpssim.com domain2.com domain3.com domain4.com;

Sau đó save lại, check nginx ok thì khởi động lại Nginx là được.

Xóa Park Domain

Nếu muốn remove một hoặc tất cả park domain, ta chỉ cần remove chúng đi là được.

Ví dụ config hiện tại, domain2.com đang park domain với vpssim.com. Như vậy vhost của vpssim.com sẽ có đoạn:

CODE: SELECT ALL

.......
.....
index index.php index.html index.htm;
    	server_name vpssim.com domain2.com ;
.....
......

Nếu muốn xóa park domain đi, ta chỉ cần chuyển thành:

CODE: SELECT ALL

 	.......
.....
index index.php index.html index.htm;
    	server_name vpssim.com;
.....
......

Sau đó save, check nginx và khởi động lại Nginx là được.