ImportRange được sử dụng để update data từ google spreadsheet sang một spreadsheet khác. Cách sử dụng function này đơn giản. Tuy nhiên nhược điểm của function này là chỉ hoạt động khi người dùng mở spreadsheet & điền dữ liệu vào sheet dựa trên range được chỉ định. Do vậy, khi data vượt ra ngoài range chỉ định thì cần điều chỉnh manual range. 

Để khắc phục những nhược điểm này, chúng ta có thể sử dụng kết hợp các hàm sau trong Apps script: 

1. Hàm GetRange():

/* Range explanation:
Lấy values trong các ô của range – ví dụ: Range C2:G8 = (2, 3, 6, 4) ~ (row, column, optNumRows, optNumColumns)
2: the starting row = 2
3: the starting col = C
6: the number of rows = 6 so from 2 to 8
4: the number of cols = 4 so from C to G
*/

2. Hàm Range.GetValues():  

VD: Data[0][7] – Data tại dòng 1, cột số 7 (cột đầu tiên là cột 0)

3. Hàm Range.SetValues():

Hàm này được sử dụng để ghi giá trị vào Range. 

=> Với sự kết hợp của 3 function này, chúng ta có thể đọc dữ liệu tại Sheet nguồn => Ghi vào sheet đích. Phương thức này hoạt động không cần người dùng mở sheet đích, và có tốc độ nhanh, đáng tin cậy hơn nhiều so với ImportRange.

Sau khi sử dụng 3 function này để ghi data vào sheet đích, chúng ta có thể sử dụng Array Formula kết hợp với các hàm tính toán, xử lý dữ liệu khác để xử lý data & làm backend.