– Kiểm tra thời gian hiện tại:

# date

– Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh:

# rm -f /etc/localtime
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime 

Source: https://hocvps.com/thay-doi-timezone-tren-centos/

  • Issue: Thời gian của wordpress khác với thời gian hiển thị của Server

+ Vấn đề: bạn đã chỉnh thời gian server về đúng thời gian bạn muốn hiển thị (Đăng nhập SSH => sử dụng date để xem thời gian hiện tại trên server). Tuy nhiên, sau khi chỉnh setting trong wordpress, thời gian wordpress hiển thị vẫn khác với thời gian hiển thị trên server & khác với thời gian bạn muốn hiển thị trên server.

+ Nguyên nhân:

Trying searching through all files in your /wp-content/ folder for any reference to this function:

date_default_timezone_set

If a theme or plugin manually defines this it can throw off your WP installation. I had a circumstance exactly like the one you describe here, and the source was this line at the top of the theme’s functions.php file:

date_default_timezone_set( 'America/New_York' );

Tip: Nếu có quá nhiều hàm set time được tìm thấy trong theme & plugin => việc kiểm tra từng hàm sẽ mất nhiều thời gian => Solution: tìm xem wordpress đang hiển thị thời gian của timezone nào rồi tính ngược lại để đặt defautl time sao cho wordpress hiển thị local time đúng.