Để sửa template woocommerce, bạn cần copy file template của plugin woocommerce bạn muốn sửa đổi vào trong thư mục child themes của bạn tại folder mới có tên “woocommerce” và giữ nguyên cấu trúc thư mục của template đó.
Ví dụ: bạn muốn sửa đổi trang giỏ hàng, rất đơn giản bạn copy file /plugins/woocommerce/cart/cart.php đến thư mục themes/your-theme/woocommerce/cart/cart.php
Lưu ý: Tạo thêm thư mục theo đúng cấu trúc của file bạn cần chỉnh sửa.

– Để tìm đúng file cần chỉnh sửa, bạn có thể sử dụng 2 plugin “String locator” & “What the file” để xác định đúng phần cần sửa thuộc file/plugin nào.

– Nếu String locator không xuất hiện ở phần “Tool” trong menu quản trị => Rất có thể theme của bạn bị vô hiệu hóa chức năng Edit trong wp-config.php (khi bạn vào menu Appearance hoặc menu Plugin cũng sẽ không có Edit option) => Để bật chức năng này, bạn cần sửa dòng sau trong wp-config.php: define( ‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true ); hoặc nếu bạn dùng plugin Ithemes security, bạn cần vào Setting => WordPress tweaks => bỏ tick File editor (hoặc plugin tương tự).