1. Dịch các nút “Filter” hoặc “Reset”:

Bản free plugin Woof – Woocommerce filter không cho phép thay đổi tên nút “Filter” thành tên khác. Để thay đổi tên của button này, chúng ta tìm đến file sau: 

  1. Tìm đến file woof.php thuộc plugin Woof (folder: Views)
  2. Chọn chức năng sửa (tab plugin) – nếu không có nút này hiện ra thì cần kiểm tra file wp-function.php có disable chức năng sửa không? (Plugin Ithemes có tích hợp chức năng này). 
  3. Trong file woof.php, tìm đến đoạn sau: $woof_filter_btn_txt = __(‘Filter’, ‘woocommerce-products-filter’); => sửa chữ Filter thành bất cứ chữ gì bạn muốn.
  4. Sau đó save lại và refresh lại page shop để xem kết quả (clear cache nếu sử dụng)

Để sửa nốt button “Filter” của chức năng range price slider => chúng ta tìm đến file: woocommerce-products-filter/classes/helper.php => sửa dòng <button type=”submit” class=”button”>’ . __(‘Filter’, ‘woocommerce-products-filter’) thành <button type=”submit” class=”button”>’ . __(‘Lọc‘, ‘woocommerce-products-filter’)

Ghi chú: 

Cách sử dụng hàm ECHO trong php: Dùng để in ra một hay nhiều chuỗi => Khai báo biến: $me = “Tôi” => cú pháp: echo “Tôi là $me” => Kết quả: Tôi là tôi 

2. Đổi tên bộ lọc theo ý muốn:

Khi đặt các bộ lọc theo thuộc tính như size, brand …, nếu để plugin hiển thị theo default thì bộ lọc sẽ được dịch từ product’s size, product’s brand sang tiếng Việt thành: “Sản phẩm hãng” hoặc “Sản phẩm size”… Để khắc phục tình trạng này, plugin Woof có sẵn chức năng cho phép tuỳ biến tên bộ lọc khi cấu hình tại địa chỉ sau: 

Vào menu cài đặt “Products Filter” => “Structure” => chọn các bộ lọc được hiển thị => vào “Additional options” => kéo xuống “Taxonomy custom label” => Điền tên bộ lọc muốn hiển thị vào => save & test lại.