Bản free plugin Woof – Woocommerce filter không cho phép thay đổi tên nút “Filter” thành tên khác. Để thay đổi tên của button này, chúng ta tìm đến file sau: 

  1. Tìm đến file woof.php thuộc plugin Woof (folder: Views)
  2. Chọn chức năng sửa (tab plugin) – nếu không có nút này hiện ra thì cần kiểm tra file wp-function.php có disable chức năng sửa không? (Plugin Ithemes có tích hợp chức năng này). 
  3. Trong file woof.php, tìm đến đoạn sau: $woof_filter_btn_txt = __(‘Filter’, ‘woocommerce-products-filter’); => sửa chữ Filter thành bất cứ chữ gì bạn muốn.
  4. Sau đó save lại và refresh lại page shop để xem kết quả (clear cache nếu sử dụng)

Để sửa nốt button “Filter” của chức năng range price slider => chúng ta tìm đến file: woocommerce-products-filter/classes/helper.php => sửa dòng <button type=”submit” class=”button”>’ . __(‘Filter’, ‘woocommerce-products-filter’) thành <button type=”submit” class=”button”>’ . __(‘Lọc‘, ‘woocommerce-products-filter’)

Ghi chú: 

Cách sử dụng hàm ECHO trong php: Dùng để in ra một hay nhiều chuỗi => Khai báo biến: $me = “Tôi” => cú pháp: echo “Tôi là $me” => Kết quả: Tôi là tôi