CÁCH SỬ DỤNG RSYNC

Cú pháp chung của Rsync:

#rsync option source destination

Trong đó:

Source: thư mục chứa dữ liệu gốc muốn đồng bộ, nơi truyền dữ liệu.

destination: nơi sẽ chứa dữ liệu đồng bộ đến, nơi nhận dữ liệu.

option: các tham số để tùy biến rsync khi đồng bộ dữ liệu.

  • -a: option này sẽ bảo toàn user, group, permission,symbolic link của dữ liệu
  • -v: show trạng thái truyền tải file ra màn hình để bạn theo dõi.
  • -h: kết hợp với -v để định dạng dữ liệu show ra dễ nhìn hơn.
  • -z: nén dữ liệu trước khi truyền đi giúp tăng tốc quá trình đồng bộ file.
  • -e: sử dụng giao thức SSH để mã hóa dữ liệu.
  • -P: Option này dùng khi đường truyền không ổn định, nó sẽ gửi tiếp các file chưa được gửi đi khi có kết nối trở lại.
  • --delete: xóa dữ liệu ở destination nếu source không tồn tại dữ liệu đó.
  • --exclude: loại trừ ra những dữ liệu không muốn truyền đi, nếu bạn cần loại ra nhiều file hoặc folder ở nhiều đường dẫn khác nhau thì mỗi cái bạn phải thêm –exclude tương ứng.

Chú ý: 

+ Nhớ whitelist IP của VPS với Firewall để tránh bị firewall block. 

Ví dụ minh họa cụ thể: 

Nếu sử dụng port SSH custom, không phải port tiêu chuẩn 22, bạn cần chỉ rõ port muốn dùng trong câu lệnh. Ví dụ với port 2222 của HocVPS Script câu lệnh sẽ như sau:

[root@hocvps]# rsync -avzhe "ssh -p 2222" root@192.168.0.100:/root/install.log /tmp/

Source: https://www.thuysys.com/tools/huong-dan-su-dung-rsync-dong-bo-du-lieu-tren-linux.html

Source: https://hocvps.com/rsync/