Event onEdit là một object thường được sử dụng trong Apps script để theo dõi sự thay đổi trong Google Sheet. Để sử dụng chính xác object này, chúng ta cần chú ý sau: 
+ OnEdit event = e.range (tham khảo source để biết các changeType: EDIT, INSERT_ROW, INSERT_COLUMN, REMOVE_ROW…)
+ Để biết chính xác sự thay đổi diễn ra ở sheet nào thuộc spreadsheet: 
     . Tên Sheet bị sửa: SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet().getName()
     . Get row: e.range.getRow()
     . Get column: e.range.getColumn();
+ OnEdit object chỉ sử dụng được với simple trigger (người dùng thực hiện các thay đổi trong google sheet). Còn các sự kiện như script execution, form submission sẽ không kích hoạt OnEdit event. 
Source: 
Event Objects: https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/events
+ https://stackoverflow.com/questions/49879163/onedit-function-does-not-triggered-when-change-was-made-by-automatic-script/49879603