Category Archives: SQL server

SQL server

1. Các câu lệnh truy vấn (Query): 

+ SQL Select

+ SQL DistinctL: Câu lệnh distinct được sử dụng cùng với Select, dùng để select các dữ liệu, bỏ qua các dữ liệu trùng nhau

+ SQL Where: Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm

+ SQL And Or (Và, hoặc): And và Or là 2 lệnh điều kiện sử dụng trong where

+ SQL IN (Trong phạm vi..): Câu lệnh in trong where sử dụng trong tình huống tìm kiếm giá trị thuộc một tập hợp nhất định

+ SQL Between (Nằm giữa …): 

Câu lệnh BETWEEN cũng được sử dụng trong việc giới hạn thời gian

+ SQL Wildcard

+ SQL Like

+ SQL Order By (Sắp xếp bởi): 

chú ý: Order By bao giờ cũng đứng sau where

+ SQL Group By (Nhóm bởi …): 

+ SQL Having: Mệnh đề HAVING cho phép bạn chỉ định các điều kiện lọc kết quả nhóm nào sẽ xuất hiện trong kết quả cuối cùng.

Bạn cần phân biệt Where và Having trong cùng một câu lệnh.
Where là câu lệnh lọc bớt dữ liệu trước khi nhóm (Group)
Having là câu lệnh lọc bớt dữ liệu sau khi đã nhóm (Group)

2. Các câu lệnh chèn dữ liệu (Insert): 

+ Insert Into

+ Insert Into Select

3. Update (lệnh cập nhật):

4. xóa dữ liệu (Delete):

5. SQL Functions:

+ SQL Count: là một hàm, đếm số dòng trong câu Query. Thông thường nó thường được sử dụng cùng với Group by.

+ SQL Sum: là hàm dùng để tính tổng giá trị một cột số.

+ SQL AVG: hàm tính trung bình trên cột số.

+ SQL MIN: là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trên cột số.

+ SQL MAX: hàm tìm giá trị lớn nhất trên một cột số

+ SQL Join: join 2 bảng để xem được thông tin (VD: xem thông tin nhân viên từ bảng Employee & bảng Dept)

+ INNER JOIN (Hoặc JOIN): để chọn tất cả các dòng từ hai bảng miễn là có sự ăn khớp dữ liệu giữa các cột trong cả hai bảng

+ LEFT OUTER JOIN: