LƯU Ý KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS BRANDNAME

  • Thủ tục đăng ký : Giấy phép đăng ký kinh doanh, Hợp đồng tên miền, giấy tờ chứng nhận thương hiệu ( nếu tên thương hiệu không trùng với tên trên giấy đăng ký kinh doanh )
  • Tên brandname : Có độ dài tối đa 11 ký tự liền nhau (bao gồm dấu cách), không dấu.
  • Không chứa các kí tự đặc biệt: % # & [] {}< @ !  ^ * ( ) +
  • Cho phép chứa ký tự khoảng trắng ngăn cách ở giữa (Ví dụ: VAS HCM) hoặc . – _
  • Số lượng ký tự tin nhắn : Độ dài tối đa:122  ký tự (bao gồm cả dấu cách và các ký tự đặc biệt).

Các gói cước trên thị trường: