Return fraud: Bad customers purchased an expensive dress/shoes, wore it once, and then returned it for refund=> wardrobing

Cách ngăn chặn:

+ Sử dụng một loại tag đánh dấu sử dụng một lần như loại Shark tag dưới đây => Đối với giày, đặt một loại tag để thử, sau khi vừa thì

+ rút ngắn thời gian đổi trả cho những dòng sản phẩm sale.

+ Hoàn trả bằng store credit – hạn chế hoàn tiền mặt.