Những điều cần chú ý trong PHP:

1. Chữ hoa & chữ thường:

Trong PHP, tất cả các tên của các thành phần như từ khoá (if , else, while, echo,…) đều không phân biệt chữ HOA và chữ thường.

Một số trường hợp ngoại lệ:

+ khai báo tên biến (variable) là nó phân biệt chữ HOA và chữ thường

+ khai báo hằng (constant), bạn phải viết HOA.

2. Phạm vi biến trong hàm:

Khi đưa biến vào hàm, PHP tự hiểu rằng cái biến đó là một biến riêng của hàm được khai báo => Nếu không khai báo thì hàm sẽ bị lỗi. Nếu muốn sử dụng biến có sẵn (global variable) như $wp_version trong hàm thì cần khai báo thêm từ khóa global vào:
<?php
function phien_ban()
{
global $wp_version; return $wp_version;
}
echo phien_ban(); ?>

3. RETURN VÀ ECHO TRONG HÀM
echo là để hiển thị một cái gì đó
return các kiểu giá trị hoặc bất cứ cái gì. Và return chỉ được sử dụng trong hàm.

<?php
function get_site_name()
{
$site_name = get_bloginfo( 'name' );
return $site_name;
}
get_site_name(); // Không hiển thị gì cả
var_dump( get_site_name() ); // Dump
echo '<br/>';
echo get_site_name(); // Phải echo ra mới hiển thị được giá trị được return
?>

4. DỮ LIỆU KIỂU ĐỐI TƯỢNG (OBJECT)

CLASS VÀ OBJECT:

+ đối tượng là kiểu dữ liệu được tạo ra bởi một lớp.

+ Lớp gồm có: thuộc tính & phương thức

VD: Chiếc xe (lớp) => thuộc tính (màu đỏ, màu xanh, 1 cầu, 2 cầu) & hành động như tiến, lùi, phanh (phương thức)

class meeting {
public $name = 'Thach';
function hello()
{
return $this->name . ' saying hello';
}

function goodbye()
{
return $this->name . ' saying goodbye';
}
}

Class: meeting => thuộc tính $name => phương thức: hello() & phương thức goodbye().  

Chú ý: muốn sử dụng thuộc tính nào của lớp thì sẽ sử dụng từ khóa $this->tên_thuộc_tính.