1. Phím tắt điều khiển âm thanh trên macbook: 

Uncheck phần khoanh đỏ trong keyboard preferences thì sẽ sử dụng các phím F bình thường.

Macbook sound shortcut

2. Phím tắt di chuyển giữa các applications và giữa các windows của 1 application: 

+ di chuyển giữa các application: command + tab

+ Di chuyển giữa các windows của cùng 1 application: 

3. Show desktop and close windows: 

+ Command + M: minimize windows to dock

+ Command + option + M: minimize all windows to dock

+ Command + F3: show desktop

+ Command + W: close the front window

+ Command + option + W: close all windows 

Ref: https://support.apple.com/en-us/HT201236