Resi ip: email/web browsing/placing od in normal time (no night time to avoid automatic system) 

local phone, local card

4 lần nhập sai CID => lock gift card từ 24-72h tiếp theo. Thử lại nếu không được thì ra local store để unlock.

Hạn chế checkout vào night time => tránh auto lock.