Trong trang single product page, Woocommerce mặc định sẽ trình bày “tên sản phẩm – product tittle” => “giá sản phẩm” => “mô tả ngắn” => “add to cart – thêm vào giỏ hàng”. Cách bố trí này có vẻ không dễ dùng & tiện bằng cách đưa nút “add to cart” lên sát với giá sản phẩm.

Để xử lý vấn đề này, có 1 cách rất đơn giản là chúng ta thay đổi trật tự ưu tiên thực thi nút “add to cart” như sau: Remove action rồi re-add lại với priority phù hợp như sau:

 /** woocommerce: change position of add-to-cart on single product **/
  remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 
        'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
  add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 
      'woocommerce_template_single_add_to_cart', 9 ); 

Kết quả có được như sau: 

Di chuyen nut add to cart Woocommerce

Xem thêm: Trật tự xử lý các actions trong page sản phẩm:

 /**
     * woocommerce_single_product_summary hook
     *
     * @hooked woocommerce_template_single_title - 5
     * @hooked <strong>woocommerce_template_single_price - 10 => đưa add to cart vào sát phần này
     * @hooked woocommerce_template_single_excerpt - 20
     * @hooked woocommerce_template_single_add_to_cart - 30
     * @hooked woocommerce_template_single_meta - 40
     * @hooked woocommerce_template_single_sharing - 50
     */ 

Ref: https://www.businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guide-single-product-page/

https://wordpress.stackexchange.com/questions/114734/how-to-customize-position-of-add-to-cart-of-woocommerce-on-product-page