Cách crack windows 7 Pro không cần sử dụng phần mềm – chỉ sử dụng cho Windows 7 Professional

Bước 1: tạo file txt và paste đoạn mã sau vào => save file lại

@echo off
title Activate Windows 7 Professional/Enterprise for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 7 Professional&echo - Windows 7 Professional N&echo - Windows 7 Professional E&echo - Windows 7 Enterprise&echo - Windows 7 Enterprise N&echo - Windows 7 Enterprise E&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cd /d %windir%\system32&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 >nul&goto server) else (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX >nul)
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto unsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:unsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

Bước 2: Đổi tên file thành 1click.cmd (chuyển từ 1click.txt => 1click.cmd)
Thông thường windows tự động hide file extension => vào thư mục “Desktop” => chọn organize trên thanh công cụ (trên cùng bên trái)
=> Folder options => view & bỏ tick option “hide extension…”

Bước 3: Chuột phải vào 1click.cmd và chọn “run as administrator” và đợi báo kích hoạt thành công. 

Xem thêm: Kích hoạt Windows 10 sử dụng key & command promt