Cách tùy biến:

Tùy chỉnh function.php trong WordPress khá đơn giản, bạn chỉ việc tìm file function.php của theme đang sử dụng và thêm code vào đó. (tạo child theme & tùy biến functions.php của Child theme)

1. Hiện giá nhỏ nhất nhiều biến thể

Khi sản phẩm có nhiều biến thể với giá của mỗi biến thể khác nhau thì Woocommerce thể hiện giá khá confusing cho khách. VD như giá từ: 2.500.00đ – 3.990.000đ ?? Đoạn code dưới giúp hiển thị giá của biến thể có giá nhỏ nhất.

// Show min price for Woo products
function custom_variation_price( $price, $product ) {
$price = '';
$price .= wc_price($product->get_price());
return $price;
}

add_filter('woocommerce_variable_price_html', 'custom_variation_price', 10, 2);

2. Thay đổi số Sản phẩm trong Danh mục

Với những theme cũ hoặc các theme do Việt Nam làm với Visual Composer, việc thay đổi Số lượng sản phẩmtrong trang Danh mục sản phẩm là rất phức tạp, họ không cho tùy chỉnh nhiều phần này.

Muốn hiển thị bao nhiêu sản phẩm trong 1 trang Danh mục, thay số 24 trên bằng số bất kỳ bạn muốn. Nếu muốn hiển thị toàn bộ sản phẩm trên 1 page thì ta thay 24 thành -1

3. Thêm text dưới Tiêu đề sản phẩm

Nếu bạn muốn thêm một đoạn text tùy chỉnh luôn xuất hiện bên dưới tiêu đề mọi sản phẩm, một câu Slogan hoặc Khuyến mại, tốt nhất,.. gì gì đó thì làm thế nào? code đây