Hướng dẫn làm dữ liệu cho google ads remarketing ngành bán lẻ: 

  • Chạy remarketing thông qua google merchant
  • Dữ liệu được upload lên google sheet  => file dữ liệu mẫu 
  • Cập nhật dữ liệu: hàng ngày/hàng tuần/hàng quý: 

                     + Export dữ liệu từ web ra 

                     + Chỉnh sửa dữ liệu: chỉ giữ lại 5 cột bắt buộc (Product ID, Name, Price, Sale price, stock status)

                     + Mở file feed ở dữ liệu gốc trên google sheet => Tạo một sheet mới (sheet 2) => Paste dữ liệu vừa chỉnh sửa vào sheet 2

                     + Sử dụng hàm Vlookup để update dữ liệu tự động từ sheet 2 => Sheet 1 (Ex: vlookup(A42,‘15.02.19’!$A$2:$E$177,4,0))

                     + Kiểm tra lại (có thể có những sp mới, chưa có product ID trong sheet 1 => điền tay vào sheet 1)

=> cách kiểm tra sản phẩm nào chưa có trong list google merchant: Copy id sản phẩm từ google merchant ra file source sản phẩm mới nhất (để phí dưới & cùng với cột ID sản phẩm của source) => sử dụng chức năng Highlight Cell rules của Excel (Home/Conditional Formatting/Highlight Cell Rules/Dulicate Value) để đánh dấu những ID sản phẩm nào đã có => Sẽ tìm được những ID sản phẩm chưa có trên google merchant.

Chú ý:

  • Để chạy được Google Shopping ads, cần có page về chính sách bán hàng – phương thức thanh toán – Refund (tìm hiểu thêm)
  • Mỗi lần upload dữ liệu mới lên google merchant, nhớ điều chỉnh kích thước bảng source (VD: $A$2:$E$177 – trong công thức vlookup), sau đó fetch dữ liệu và kiểm tra result từ google.
  • Mô tả chi tiết dữ liệu sản phẩm của Google: Xem tại đây
  • chi tiết phân chia danh mục của Google: Xem tại đây