Có rất nhiều trường hợp bạn cần chỉnh sửa file hosts trên Windows như: test website (bạn chưa có/chưa đăng ký domain) hoặc bạn cần định hướng phần mềm truy cập vào địa chỉ IP định sẵn theo ý mình (Ex: crack phần mềm => chặn không cho kết nối với server của provider) thì bạn cần làm như sau: 

Truy cập vào đường dẫn sau: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts (cần sử dụng quyền admin mới có thể sửa được file này)

Chinh sua file hosts

Sau khi mở file hosts, bạn thêm bản ghi mà mình mong muốn theo hướng dẫn có sẵn trong file. 

Sau đó, save file lại và tiếp tục công việc của mình 😀

Chú ý: nên tạo bản backup cho file hosts trước khi sửa (đổi tên file cũ) để đề phòng trường hợp trục trặc thì đổi lại tên là máy hoạt động bình thường.