Cấu hình Memcached cho server Nginx:

Memcached được sử dụng để cache query database, object và page cache. Thông thường, các dữ liệu trên thường được cache bằng cách sử dụng disk, nhưng memcached lưu thông tin trên RAM nên hiệu suất và tốc độ được tăng lên rất nhiều.

Trong phần Cấu hình Memcached lưu ý tăng thông số MAXCONN="1024" thành MAXCONN="10240"

# nano /etc/sysconfig/memcached
PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="10240"
CACHESIZE="128"
OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"

Tương tự như Zend OPcache bên trên, bạn nên sử dụng tool theo dõi phpMemcachedAdmin, điều chỉnh đảm bảo cho bộ nhớ <= 70%, tránh việc thừa quá nhiều RAM (như blog Học VPS do chỉ là WordPress nên dành 64MB RAM cho memcached).

Note: Khi sử dụng VPSSIM (bản free), tác giả không cho phép sử dụng chức năng điều chỉnh dung lượng Memcached => cần điều chỉnh bằng tay như trên.

  • Sử dụng memcached để lưu PHP session:

Như là biết mỗi phiên làm việc của PHP có thể khởi tạo một biến $_SESSION để trao đổi lưu giữ dữ liệu giữa các phiên làm việc. Mặc định kết thúc phiên làm việc thì Session lưu ra một file trên đĩa, và phục hồi cho phiên làm việc tiếp theo nếu cookie phù hợp. Nơi lưu các file session đặt ở thiết lập session.save_path trong php.ini

Giờ muốn Memcached là nơi session được lưu giữ, để tăng tốc ứng dụng PHP thì mở file php.ini (php.ini ở đâu) ra và thêm vào cuối thiết lập sau:

session.save_handler = memcached
session.save_path = "192.168.1.10:11211"
memcached.sess_locking = 0
memcached.sess_prefix = 'memc.sess.'

Trong đó 192.168.1.10 là IP của Server, hãy thay bằng IP trên Server của bạn, hoặc localhost nếu PHP và Memcached nằm trên cùng một Server thật (lưu ý phù hợp với options của Memcached ở trên). memcached.sess_prefix thiết lập tiền tố các key lưu trong trong Memcache, sau này bạn xem nhưng key nào có tiền tố do bạn đặt, biết đó là do PHP Session lưu.

Sau đó khởi động lại Memcached và Apache.

Source: https://xuanthulab.net/memcached-cai-dat-va-su-dung-tren-centos.html