Cách phát hiện 1 account chạy trên VPS: 

+ Với Windows: vào CMD => sử dụng lệnh “Systeminfo” => kết quả sẽ có dòng: “System model: Virtual machine” 

+ Với Linux: sử dụng lệnh “hostnamectl” => Kết quả sẽ có dòng “chassis: vm” hoặc “Chassis: container”

Một số e-commerce detect và block các account trên vps có thể truy cập các chức năng như: giftcardmall, walmartcard…