1. Kiểm tra webserver có chạy http/2 không: 

– Bật F12 – Developer console

hoặc kiểm tra tại site này: https://http2.pro 

2. Lệnh kiểm tra phiên bản PHP Trên VPS

Lệnh kiểm tra Php version: php -v 

Lệnh kiểm tra các module PHP được cài đặt trên VPS: php -m

Cách Update PHP trong VPSSIM: sử dụng chức năng tích hợp sẵn hoặc tham khảo hướng dẫn chi tiết của hocvps tại đây

Chú ý: Nếu sử dụng VPSSIM cấu hình xong mà chưa thấy webserver sử dụng http/2 thì bạn cần kiểm tra trong file conf của website (muốn bật http/2) đã cấu hình như sau chưa: (file cấu hình trong thư mục /etc/nignx/conf.d)

cấu hình Nginx trong block server {…}

listen   443 ssl http2;

3. Các lệnh Nginx:

– Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx đang sử dụng trên VPS: nginx -v

– Lệnh kiểm tra  các module nginx đã cài đặt trên VPS: nginx -V (V: viết hoa)

– Cách Update NGINX trong VPSSIM: sử dụng chức năng tích hợp sẵn

  • Khởi động lại Nginxnginx -s

Kiểm tra tình trạng Nginx & lỗi xảy ra: Nginx –t  => sau đó check log lỗi tại địa chỉ: /var/log/nginx

Liệt Kê Danh Sách User Trên Hệ Thống: cat /etc/passwd

Theo dõi tình trạng server: top => Để thoát: nhấn Q

.                    Dòng đầu tiên sẽ cho chúng ta biết thời gian uptime của server và load average. Load average được tính mỗi 1, 5 và 15 phút để cung cấp cái nhìn sơ bộ toàn bộ hệ thống.

Lưu ý:

  • Các con số hiển thị trong phần load average phụ thuộc vào số lượng CPU core của server. Ví dụ nếu server có 1 core thì maximum load là 1.00, với 2 core là 2.00 và cứ thế tăng dần.
  • Thông thường nếu load average >= 0.7 chứng tỏ server bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Bạn nên theo dõi và tìm hiểu tối ưu lại server hoặc code, nâng cấp phần cứng để đảm bảo load luôn dưới ngưỡng này.

3. Cách kiểm tra server có chạy http2 hay không: 

curl -I website

– Example: curl -I vietnamnet.vn

Kết quả trả về:  

HTTP/2.0 200
server:nginx
date:Fri, 29 Apr 2016 14:31:40 GMT
content-type:text/html; charset=utf-8
content-length:7629
last-modified:Thu, 07 Apr 2016 02:41:08 GMT
....

Kết quả như trên là ok, nếu không thì cần cài đặt & kích hoạt http2 cho server load web nhanh hơn! => Cách kích hoạt http2 trên Nginx: